prof. Hanna Gulińska

 

Adres:
Zakład Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
pokój: 2.21


Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 61 8291583

 


1982  praca doktorska: „Oddziaływanie międzycząsteczkowe trójalkoksysilanów z rozpuszczalnikami organicznymi i ich wpływ na reaktywność wiązania Si-H w obecności elektrofilowych odczynników", Wydział Chemii UAM 
1998   praca habilitacyjna: „Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego", Wydział Chemii UAM
2008   profesor tytularny
2009   profesor zwyczajny

 


2009  kurs „Moodle krok po kroku" na platformie kształcenia zdalnego Moodle
– kurs dla kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
2012   kurs podstawy e-learningu na platformie kształcenia zdalnego Moodle
– kurs dla kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

 


 Funkcje pełnione w UAM

 • Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemii UAM, 2002-2008
 • Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii, od 2007
 • Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla studentów, od 2008
 • Członek Rady Programowej Uniwersyteckiego Centrum Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli, od 2008

Członkowstwo z wyboru w komitetach naukowych PAN

 •  Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk

Udział w pracach instytucji centralnych

 • Członek Zespołu przedmiotów ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Rzeczoznawca podręczników MEN
 • Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej PTCh, od 2006
 • Członek Rady Programowej Microsoft Partnerstwo dla Przyszłości

Organizacja konferencji naukowych (2009-2012) – kierownictwo

 • Partnerstwo dla Przyszłości, Wólka Milanowska 2009
 • IX Konferencja Dydaktyków Chemii, Ciążeń 2008
 • Edukacja interaktywna, Dymaczewo 2010, marzec 2010
 • XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, czerwiec 2009
 • XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Będlewo, czerwiec 2012

Udział w komitetach redakcyjnych

 • Orbital ­– członek komitetu redakcyjnego
 • Wiadomości Chemiczne – członek komitetu redakcyjnego
 • Chemik – członek komitetu redakcyjnego
 • Współredaktor czasopisma internetowego Horyzonty dydaktyki
 • Współredaktor portalu edukacyjnego Partnerstwo dla Przyszłości

Działalność w towarzystwach naukowych (nazwa towarzystwa, pełniona funkcja)

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne – przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
 • Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Działalność w ramach grantów

 • Konsultant z zakresu chemii dla opiekunów zespołów uczniowskich oraz doradca metodyczny z zakresu chemii w projekcie eSzkoła Moja Wielkopolska
 • Wizytator szkół z ramienia Rady Naukowej eSzkoła Moja Wielkopolska

 


 • Przygotowanie i upowszechnienie podręczników chemii do nowej podstawy programowej (opublikowanej przez MEN w 2009 roku) w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:Przygotowanie i upowszechnienie Multimedialnego Zbioru Zadań z chemii – część 1 część 2, część 3 (interaktywne zadania wspomagane animacjami i filmami), WSiP 2010-2011Przygotowanie i upowszechnienie pakietu 50 filmów ilustrujących przebieg eksperymentów chemicznych Ciekawe eksperymenty chemiczne, WSiP 2010
  • Ciekawa chemia część 1 część 2, część 3 dla gimnazjum wraz z zeszytami ćwiczeń w formie papierowej i elektronicznej, płytami DVD, zbiorami zadań, poradnikami dla nauczyciela, multibookami na pendrivach i platformie WSiPnet, WSiP 2009-2012.
  • Po prostu chemia dla szkoły ponadgimnazjalnej wraz płytami DVD, zbiorami zadań, poradnikiem dla nauczyciela, multibookiem na pendrivie i platformie oraz zestawem MiniLab do doświadczeń w małej skali, WSiPnet, WSiP 2012-2013. 
 • Przygotowanie i upowszechnienie Multimedialnego Zbioru Procesy utleniania i redukcji w kształceniu chemicznym
 • Kierowanie grantem badawczym (2009-2012), w ramach którego powstał produkt o nazwie Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych. Upowszechnienie produktu oraz wdrożenie w szkołach.
 • Opracowanie i wdrożenie metodyki pracy z doświadczeniami chemicznymi w małej skali w programie bloku pedagogicznego, na studiach podyplomowych i w szkołach.
 • Współdziałanie w tworzeniu strategii kształcenia chemicznego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i urządzeń do automatycznej kontroli i oceny.
 • Wdrożenie nowych kursów e-learningowych dla studentów bloku pedagogicznego oraz badania dydaktyczne związane z wykorzystaniem e-learningu w kształceniu chemicznym.
 • Nauczanie wyprzedzające (materiały do nowego systemu kształcenia chemicznego wraz z obudową laboratoryjną) – opracowanie i badania w zespole interdyscyplinarnym.
 • Nauczanie chemii i przyrody z wykorzystaniem platform edukacyjnych (tworzenie i wdrażanie jednostek e-learnigowych) – opracowanie i badania w zespole interdyscyplinarnym
 • Opracowanie programu nauczania przedmiotu Przyroda w liceach (uruchomienie we wrześniu 2013).

 


 Rodzaj prowadzonych zajęć na UAM:

 • Wykłady:Seminaria i ćwiczenia „Edukacja ekologiczna" na studiach licencjackich w Collegium Polonicum w Słubicach
  • Dydaktyka chemii (II i III semestr),
  • Eksperyment Chemiczny (V semestr),
  • Środki dydaktyczne w kształceniu chemicznym (V semestr),
  • Metody kształcenia chemicznego (VI semestr),
  • Dydaktyka Przyrody (II i III semestr),
  • Podstawy chemii dla geografów (IV semestr)
 • Wykłady i seminaria na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Chemii UAM i Politechnikę w Szczecinie
 • Zajęcia e-learningowe dla studentów Wydziału Chemii i nauczycieli

Opieka nad magistrantami i licencjatami

 • Liczba wypromowanych licencjatów i magistrów (2009-2012)
 • Liczba wypromowanych licencjatów 9
 • Liczba wypromowanych magistrów 9

Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych

 • Skrypt dla studentów Bloku Pedagogicznego „Zadania laboratoryjne"
 • Podręcznik „Tablica interaktywna w kształceniu chemicznym"
 • Podręcznik Mini-Lab do doświadczeń w małej skali
 • Programy do e-learningowego nauczania przedmiotów: Środki dydaktyczne i Dydaktyka Chemii (2012)

Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną

 • Nagroda Rektora 2010 i 2011
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 


 Liczne konferencje i warsztaty dla nauczycieli, a m.in.:

Cykl autorskich warsztatów dla nauczycieli:

 • Chemia wieczorową porą
 • Jak nauczać i jak uczyć się, by sięgać po najwyższe trofea
 • Platforma e-learningowa Microsoft SharePoint LMS w praktyce
 • Eksperymenty chemiczne w dużej i małej skali – MiniLab
 • Eksperyment chemiczny w nowej podstawie programowej
 • Nauczyciel i uczeń w świetle nowej podstawy programowej – nowe kierunki, nowe wyzwania i nowe rozwiązania
 • Jak odczytywać i stosować najważniejsze przesłanki podstawy programowej
 • Między gimnazjum a szkołą ponadgimnazjalną, czyli jak uczymy i jak będziemy uczyć chemii zgodnie z nową podstawą programową
 • Nowoczesne technologie w edukacji szansą na indywidualny rozwój ucznia
 • Alfabetyzacja wizualna
 • Katedra uczniowska
 • Chemia na cztery ręce – pokazy eksperymentów chemicznych
 • Akademia dzieci
 • Kompetencje kluczowe w nauczaniu chemii
 • W poszukiwaniu praw przyrody
 • Arcymyśli, arcysłowa – wykłady uniwersyteckie


 • Projekt badawczy – N N204 001536, 2009-2012Opracowanie i realizacja Multimedialnego Pakietu Eksperymentów Chemicznych oraz badania zakresu jego wykorzystania w różnych strategiach kształcenia zdalnego i stacjonarnego (Hanna Gulińska kierownik grantu)
 • Projekt e-Akademia Przyszłości – kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów oraz jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do kształcenia uczniów w tym zakresie, realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.3.4. – wykonawca, 2009-2014
 • E-nauczyciel przyrody ETOS, Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakładał stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia oraz przyroda w szkołach podstawowych) opartego na technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT na której zawarte są dydaktyczne materiały multimedialne wykonane w technologii Flash. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA – wykonawca, 2010-2013
 • Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego Liderem projektu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, partnerem projektu jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Nr Projektu: WND- POKL.03.03.04-00-019/10 – wykonawca, 2010-2013
 • e-szkoła moja Wielkopolska – realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół – wykonawca, 2011-2014
 • Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty, projekt systemowy, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza – wykonawca, 2010-2012
 • Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, Analiza porównawcza podstaw programowych w 8 krajach europejskich z polską podstawą programową obowiązującą na poziomie gimnazjalnym, Instytut Badań Edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny – wykonawca, 2010-2011


 1. Gulińska H., Modern computer games as elements of teaching chemistry in Polish junior high schools, Journal of Science Education vol. 11, 2010, s. 4-7
 2. Gulińska H., A project on building key competencies in chemical education, Media4u Magazine, Hradec Kralove 2010, 42-47
 3. Gulińska H., Multibooks and minilabs in new Polish school, Media4u Magazine 2012, 11-20
 4. Gulińska H., Multibook, an Elektronic Book, CnS – La chimica nella ScuolaXXXIV -3, Rzym 2012, 40-45
 5. Gulińska H., Polish Education Reform and resulting Changes In Process of Chemical Education, Chemistry Education and Sustainability In the Global Age, Wyd. Springer, 2012, 15-24

Monografie lub rozdziały w monografiach (2009-2012)

 1. Gulińska H., Bartoszewicz M., The effects of using the share point platform in teaching science students and teachers, Facilitating effective Student learning through teacher research and innovation, edited by M. valencic Zuljan, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2010, 175-191
 2. Gulińska H., Bartoszewicz M., Tablica interaktywna w nauczania przedmiotów przyrodniczych, Wyd. Cursiva 2010, 1-264
 3. Gulińska H., Multimedia as a components/element of a chemistry coursebook, [w:] Aktualni aspekty pregradualni a postgradualniho vzdelavani ucitelu chemie, Wyd. Ceska Spolecnost Chemicka – Pobocka Ostrava 2010, 63-71
 4. Gulińska H., Rola podręcznika drukowanego w kształceniu przyrodniczym, [w:] Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli, Wyd. UP i. KEN, Kraków 2010, 120-135
 5. Gulińska H., Miejsce i rola multimedialnych środków dydaktycznych w gimnazjalnym programie kształtowania kompetencji kluczowych, [w:] Research in Didactis of the Sciences, Kraków 2010, 142-147
 6. Gulińska H., Eksperyment Wirtualny czy realny? [w:] Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, 105-110
 7. Gulińska H., Bartoszewicz M., Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych - chemia, WSiP 2010, 33-45
 8. Gulińska H., Nauczyciel i uczeń w świetle nowej podstawy programowej dla gimnazjum i liceum – nowe kierunki, nowe wyzwania, Kognitywistyka i media w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2011, 143-155
 9. Gulińska H., Nowe narzędzia nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się, Człowiek Media Edukacja, Wyd. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 20011
 10. Gulińska H., Wirtualny nauczyciel przyrody - Od teorii naukowej do pomocy dydaktycznej w przedmiotach przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2011, ISBN 978-83-7271-697-2
 11. Gulińska H., Osiecka G., Kształcenie chemiczne w zakresie reakcji redoks wspomagane multimedialnym programem komputerowym [w:] Metody motywacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011
 12. Gulińska H., Multimedia w nauczaniu chemii w świetle nowej podstawy programowej, Informatyka w Edukacji, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, PTI, Toruń 2011
 13. Gulińska H., Ciekawa chemia – sprawdziany z zadaniami typu egzaminacyjnego, WSiP, Warszawa 2011
 14. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Po prostu chemia Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2012
 15. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Kowalik E., Poradnik nauczyciela do podręcznika dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych Po prostu chemia, WSiP, Warszawa 2012
 16. Gulińska H., Panek D., Sporny Ł., Chemia Mini-Lab, Zbiór doświadczeń z chemii w małej skali wraz z zestawem laboratoryjnym , WSiP, Warszawa 2012
 17. Gulińska H., Smolińska J., Poradniki nauczyciela do podręcznika dla 1-3 klasy gimnazjum, WSiP, Warszawa 2011-2012
 18. Gulińska H., Smolińska J., Zeszyty ćwiczeń do gimnazjum Ciekawa Chemia, część 1, 2, 3, WSiP, Warszawa 2011-2012
 19. Gulińska H, Elektroniczne rozwiązania wspomagające naukę chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Morbitzer J., Musiał E. (red.) Człowiek Media Edukacja, Wyd. UP, Kraków 2012, 153-173
 20. Gulińska H., O tym jak awatar wspomaga nauczanie przedmiotów przyrodniczych Informatyka w edukacji, Toruń 2012, 167-174
 21. Gulińska H., Wojciechowska A., A New View of the Visualisation of Selected Chemical Issues, Chemistry Science Education, University of Latvia, Riga 2011
 22. Gulińska H., Nauczyciel i uczeń w świetle nowej podstawy programowej – nowe kierunki, nowe wyzwania, Nie boimy się Chemii, Wyd. PG, Gdańsk 2012, 45-49
 23. Gulińska H., Innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych, czyli projekt Kolegium Śniadeckich, [w:] Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 85-100
 24. Gulińska H., Multibook nowym narzędziem nauczyciela, [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 185-196
 25. Gulińska H., Wojciechowska-Gertig A., Elektroniczny zeszyt ćwiczeń, [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 197-206
 26. Gulińska H., Wołowiec T., Multimedialny leksykon eksperymentów chemicznych w nauczaniu chemii, [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 207-217

Pozostałe publikacje

 1. Gulińska H., Ciekawa chemia część 1 – multibook (pierwszy w Polsce w pełni interaktywny podręcznik multimedialny), WSiP, Warszawa 2011
 2. Gulińska H., Ciekawa chemia część 2 – multibook pierwszy w Polsce w pełni interaktywny podręcznik multimedialny), WSiP, Warszawa 2012
 3. Gulińska H., Ciekawa chemia część 3 – multibook (pierwszy w Polsce w pełni interaktywny podręcznik multimedialny), WSiP, Warszawa 2013
 4. Gulińska H., Ciekawa chemia część 1, część 2, część 3 – elektroniczny zeszyt ćwiczeń do na platformę WSiPnet, WSiP, Warszawa 2011-2012
 5. Gulińska H., Ciekawe eksperymenty chemiczne, WSiP 2010, wydanie papierowe i płyta DVD
 6. Gulińska H., Multimedialny zbiór zadań część 1, 2, 3, WSiP 2010, 3 płyty DVD
 7. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Po prostu chemia – multibook (interaktywny podręcznik multimedialny), WSiP, Warszawa 2012
 8. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Po prostu chemia – zbiór zadań na platformę WSiPnet, WSiP, Warszawa 2012
 9. Gulińska H., Kowalik E., Kuśmierczyk K., Po prostu chemia – zbiór scenariuszy na platformę WSiP, WSiP, Warszawa 2012
 10. Gulińska H., Bartoszewicz M., e-akademia przyszłości – 21 jednoste
  e-learningowych z chemii (wiedza, utrwalenie, testy), WSiP, Warszawa 2010-2012
 11. Gulińska H., Bartoszewicz M., 30 jednostek e-learningowych na zajęcia pozalekcyjne z przyrody – metoda QTA, UAM-EFS-POKL, Poznań 2011, platforma edukacyjna, DVD
 12. Gulińska H., Bartoszewicz M., 30 jednostek e-learningowych na zajęcia pozalekcyjne z chemii – metoda QTA, UAM-EFS-POKL, Poznań 2011, platforma edukacyjna, DVD
 13. Gulińska H., Bartoszewicz M., Makles G., Mische K., Nauczanie wyprzedzające. Scenariusze zajęć z chemii do nowej podstawy programowej w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej, OFEK, EFS, POKL, Poznań 2011, platforma edukacyjna, DVD
 14. Gulińska H., Bartoszewicz M., Miranowicz M., Miranowicz N., Jagodziński P., Wolski R., Wołowiec T., Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych, grant KBN nr NN 204 001536, Poznań 2012 (płyta DVD – filmy, lekcje z tablicą interaktywną, materiały na platformę Moodle, interaktywne zadania i testy, wirtualne laboratorium)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.