dr Robert Wolski

 

Adres:
Zakład Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
pokój: 2.21


Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 61 82916001999 praca magisterska: „Hydrogenoliza trójpropyloaminy na katalizatorach zeolitowych"
2003  praca doktorska: „Wpływ modeli trójwymiarowych na skuteczność edukacyjną zagadnień chemii organicznej"
2004 adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii UAM

 


Funkcje pełnione w UAM

 • Stanowisko kierownika projektu Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy z studentami chemii POKL.03.03.02. 061/10, od 2010 r.
 • Stanowisko kierownika projektu Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej POKL 03.03.02-00-006/11, od 2011 r.

Organizacja konferencji naukowych

 • IX Konferencja Dydaktyków Chemii, Ciążeń 2008
 • XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, czerwiec 2009
 • XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Będlewo, czerwiec 2012

Udział w komitetach redakcyjnych

 • Współredaktor czasopisma internetowego Horyzonty Dydaktyki Chemii
 • Recenzje dla wydawnictw
 • Recenzent naukowy czasopisma Journal of Chemical Education

Działalność w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne –Sekcja Dydaktyki Chemii

Działalność w ramach projektów

 • Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy z studentami chemii POKL.03.03.02. 061/10, projekt innowacyjny, koordynator projektu
 • Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej POKL 03.03.02-00-006/11, projekt innowacyjny, koordynator projektu
 • Opracowanie i realizacja Multimedialnego Pakietu Eksperymentów Chemicznych oraz badania zakresu jego wykorzystania w różnych strategiach kształcenia zdalnego i stacjonarnego, NN204 001536, 2009-2012, projekt badawczy, wykonawca
 • „e-Akademia Przyszłości", projekt innowacyjny, POKL 03.03.04.-00-129-/08-00 wykonawca
 • „Uczeń online", projekt innowacyjny, POKL 03.03.04-00-154/09, wykładowca
 • „e-szkoła moja Wielkopolska" – 2011-2014 – wykonawca,

 


 •  opracowanie i wydanie książki „Aspekty metodyczne eksperymentów chemicznych", Sowa, Warszawa 2013
 • opracowanie i wydanie przewodnika metodycznego „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej", Sowa, Warszawa 2012
 • opracowanie i wydanie książki „Zadania laboratoryjne w kształceniu podyplomowym nauczycieli chemii", Sowa, Warszawa 2012, podyplomowym nauczycieli
 • przeprowadzenie wykładu z zakresu eksperymentu chemicznego w ramach Nocy Naukowców 2012
 • opracowanie i wydanie przewodnika metodycznego „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii", Sowa, Poznań 2011
 • opracowanie i wydanie dwóch książek z eksperymentami chemicznymi w języku angielskim „Experiment in chemical education part 1, Experiment in chemical education part 2" na potrzeby realizacji wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w ramach programu REASMUS Teaching Staff Mobility, finansowanego przez Unię Europejską, dotyczącego wymiany kadry naukowo-dydaktycznej pomiędzy europejskimi szkołami wyższymi
 • wydanie unikatowych w skali światowej płyt DVD z filmami edukacyjnymi przedstawiającymi przebieg eksperymentów chemicznych z obudową metodyczną specjalnie dla uczniów z dysfunkcją słuchu i mowy „Chemia w świecie ciszy, Sole" i „Chemia w świecie ciszy, Alkany, alkeny i alkiny"
 • pokazy eksperymentów chemicznych z obudową metodyczna dla nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • pozyskanie i koordynowanie innowacyjnymi projektami finansowanymi przez Unię Europejską: „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy z studentami chemii" oraz „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej" mającymi na celu przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii i przyrody, wypracowanie standardów realizacji praktyk z chemii i przyrody, doposażenie szkół Poznania w niezbędne środki dydaktyczne do prowadzenia procesu edukacyjnego.
 • strona internetowa www.eksperymentychemiczne.pl, zawierająca 100 multimedialnych instrukcji eksperymentów chemicznych z opracowaniem metodycznym dla uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych

 


 • Tokyo Uniwersity of Science, Department of Organic Chemical Education, Tokyo 2008
 • Charles University, Faculty of Science, Praga 2007, 2009, Czechy
 • Hradec Kralove University, Faculty of Chemistry, Hradec Kralove 2010, 2011 Czechy

 


Rodzaj prowadzonych zajęć na UAM:

 • Ćwiczenia laboratoryjne Dydaktyka Chemii II studia II stopnia
 • Warsztaty Komputerowe studia I stopnia
 • Laboratorium Środki Dydaktyczne II studia II stopnia
 • Wykłady Grafika Komputerowa dla studentów Wydziału Chemii
 • Wykłady Podstawy Chemii dla studentów wydziału Geografii i Geologii
 • Ćwiczenia laboratoryjne Dydaktyka Chemii – studia podyplomowe dla nauczycieli organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wydziale Chemii

Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych

 • Skrypt do kształcenia chemicznego na podyplomowych studiach dla nauczycieli
 • Książka „Aspekty metodyczne eksperymentów chemicznych" dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne z chemii w ramach projektu Unii Europejskiej
 • Przewodniki metodyczne do realizacji praktyk pedagogicznych z chemii i przyrody
 • Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych z chemii i przyrody wspartego zdalnym systemem kształcenia (platforma OpenOLAT)
 • płyty DVD z zarejestrowanymi multimedialnymi instrukcjami eksperymentów chemicznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z dysfunkcją słuchu i mowy

Organizacja konferencji naukowych

 • VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików, Poznań, UAM Poznań, 2006
 • IX Konferencja Dydaktyków Chemii, Nowe wyzwania dydaktyki chemii, Ciążeń 2008
 • XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo 2009
 • XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Będlewo 2012

Pokazy eksperymentów chemicznych

 • Organizator pokazów eksperymentów chemicznych z obudową metodyczna dla uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w latach 2000 -2013
 • Noc Naukowców na Wydziale Chemii UAM, prezentacja eksperymentów chemicznych dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych
 • promocja Wydziału Chemii UAM w ramach Drzwi Otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • wykłady i pokazy eksperymentów chemicznych dla uczniów biorących udział w projekcie Unii Europejskiej Uczeń Online

Nagrody

 • 2011- Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wydanie dwóch książek z eksperymentami w języku angielskim
 • 2009 – Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 • 2011 – Nagroda Rektora za umiejętność pozyskania projektów badawczych
 • 2010 – Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy organizacyjnej związanej z projektami badawczymi

 


 • Jagodziński P., Wolski R., Assesing the Educational Effectiveness of Film of Chemical Experiments for Educating Deaf-Mute Junior High and High School Students, J.Chem.Educ, 2012,89,1122-1127
 • Jagodziński P., Wolski R., Research in to the educational effectiveness of a web-based textbook in the teaching of chemical experimentation, Journal of Science Education, vol. 13, number 1, 2012
 • Jagodziński P., Wolski R., The role of chemistry experiments in the new core curiculum for high school, [w:] Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie, Media4U Magazine, Praha 2012, 29 - 35
 • Jagodziński P., Wolski R., Comparative Study of Effectiveness of the Multimedia Handbook and Internet Methods in Education of Students and Teachers of Science, US-China Educational Review, Volume 1, Number 3, David Publishing Company, Libertyville(IL) 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., E-apprenticeship of Students in the School of Natural Sciences in the European Union Project; Media4u Magazine, X3, Praha 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Nowoczesne tendencje w kształceniu chemicznym. Przez eksperyment do wiedzy; Uczyć lepiej - Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 5, Poznań 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemistry Experiment and Modern Multimedia Technologies, [w]: Interaction of Real an Virtual Environment In Early Science Education: Tradition and Challenges, Gaudeamus Publishing House, University of Hradec Králove, Hradec Králove 2009
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemistry Experiment in Educational Films, [w]: Interaction of Real an Virtual Environment In Early Science Education: Tradition and Challenges, Gaudeamus Publishing House, University of Hradec Králove, Hradec Králove 2009

Monografie i rozdziały w monografiach 

 • Jagodziński P., Wolski R., Współczesne media i eksperyment chemiczny, [w:] Media, Edukacja, Kultura. W stronę edukacji medialnej., Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznan 2012, 371 – 385
 • Jagodziński P., Wolski R., Zastosowanie platformy zdalnego kształcenia OLAT do realizacji szkolnych praktyk zawodowych studentów kierunków przyrodniczych, [w:] Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 137 – 145
 • Jagodziński P., Wolski R., Eksperyment w nowej podstawie programowej chemii. IV etap kształcenia, [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 127 – 138
 • Jagodziński P., Wolski R., Mistakes committed in the technicians of the laboratory work while experimenting, [w:] Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, 50 – 53
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemical experiment and mobile electronic devices, [w:] Innowcaja treści i metod naucznia w przedmiotach przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, 38 – 41
 • Jagodziński P., Wolski R., Modern strategies of school apprenticeschip students of natural directions assisted by internet learning system within the framework of the European Union project, [w:] Chemistry Education in the Light of the Research, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, 63 – 67
 • Paulina Błażejewska-Hadyniak, Agnieszka Michalska, Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska, Rafał Polowczyk, Marta Wawrzyniak, Jagodziński P., Wolski R., Researches in to the causes of chosing the extendet matriculation examination in chemistry among secondary school pupils of biological and chemical profile, [w:] Chemistry Education in the Light of the Research, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, 68 – 70
 • Jagodziński P., Wolski R., Methodology of films preparation and educational research with deaf-mute and hard of hearing students in the field of chemistry, [w:] Chemistry Education in the Light of the Research, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, 71 – 74
 • Jagodziński P., Wolski R., Spatial models created by computer and the effectiveness of education from the range of organic chemistry on the level of the higher school, [w]: Od teorii naukowej do pomocy dydaktycznej w przedmiotach przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemical experiment in educational film for students with the dysfunction of hearing and speech, [w]: Dydaktyka chemii i innych przedmiotów przyrodniczych od czasów alchemii po komputery, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Professional development of teachers of science with the support of chemical experiment and modern distant-learning methods, [w]: Metody motywacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Experiment in chemical education – Gases, sugars, photographic processes, sediments and the environment in chemical reactions, wyd. Sowa, Warszawa 2010
 • Jagodziński P., WolskiR., Experiment in chemical education – Color, oxidation-reduction, energy effects, neutralization and analysis of chemical reactions, wyd. Sowa, Warszawa 2010
 • Jagodziński P., Wolski R., Čipera J., Kusokabe S., Realizacja eksperymentu chemicznego w europejskim i azjatyckim systemie edukacyjnym, [w]: Chemia bliżej życia: Kształcenie chemiczne w świetle nowej podstawy programowej, wyd. Sowa, Poznań 2009
 • Jagodziński P., Wolski R., Čipera J., Dydaktyka szkoły wyższej – eksperyment chemiczny na Uniwersytecie Karola w Pradze, [w]: Chemia bliżej życia: Kształcenie chemiczne w świetle nowej podstawy programowej, wyd. Sowa, Poznań 2009
 • Burewicz A., Jagodziński P., Wolski R., Chemical Experiments as a Form of Evoking Students' Interest In Chemistry at Various Educational Levels, [w]: ICT in Chemical Education, Department of Chemical Education, Adam Mickiewicz University, Poznań 2009
 • Burewicz A., Jagodziński P., Wolski R., Computer tools that can be used in chemistry teaching with Internet, [w]: ICT in Chemical Education, Department of Chemical Education, Adam Mickiewicz University, Poznań 2009
 • Jagodziński P., Wolski R., Multimedialne, mobilne środki dydaktyczne wspomagające kształcenie z zakresu eksperymentu chemicznego, [w]: Technologie informacyjne w procesach kształcenia, Zakład Dydaktyki Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2009
 • Jagodziński P., Wolski R., Pokazy eksperymentów chemicznych jedną z form zainteresowania chemią, [w]: Technologie informacyjne w procesach kształcenia, Zakład Dydaktyki Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2009

Pozostałe publikacje

 • Jagodziński P., Wolski R., Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej., Sowa, Warszawa 2012
 • Jagodziński P., Wolski R., Zadania laboratoryjne w kształceniu podyplomowym nauczycieli chemii, Sowa, Warszawa 2012
 • Jagodziński P., Wolski R., Dobra szkoła, lepsza praktyka, doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii. Przewodnik metodyczny, Wyd. Sowa, Warszawa 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Wybrane eksperymenty chemiczne w gimnazjum, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, materiały na DVD, ZDCH Poznań 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Wybrane eksperymenty chemiczne w liceum, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, materiały na DVD, ZDCH Poznań 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Eksperyment chemiczny na zajęciach pozalekcyjnych, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, materiały na DVD, ZDCH Poznań 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Zastosowanie wybranych reakcji chemicznych w nauczaniu chemii, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, materiały na DVD, ZDCH Poznań 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Eksperyment chemiczny w praktyce szkolnej, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, materiały na DVD, ZDCH Poznań 2011
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemia w świecie ciszy, Alkany, alkeny i alkiny, multimedialny zbiór eksperymentów chemicznych na DVD, UAM ZDCH, Poznań 2010
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemia w świecie ciszy, Alkany, alkeny i alkiny, Multimedialny zbiór eksperymentów chemicznych dla uczniów głuchoniemych i słabo słyszących, Liceum, Filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych, Przewodnik metodyczny, UAM ZDCH, Poznań 2010
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemia w świecie ciszy, Sole, multimedialny zbiór eksperymentów chemicznych na DVD, UAM ZDCH, Poznań 2010
 • Jagodziński P., Wolski R., Chemia w świecie ciszy, Sole, Multimedialny zbiór eksperymentów chemicznych dla uczniów głuchoniemych i słabo słyszących, Gimnazjum, Filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych, Przewodnik metodyczny, UAM ZDCH, Poznań 2010

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.