Magistranci 2017

Tegoroczne prace magisterskie stanowią kontynuację działań podjętych na rzecz opracowania nowoczesnego, w pełni multimedialnego podręcznika chemii, dostępnego na wszystkich urządzeniach mobilnych.

 

Joanna Kowalska: Podręcznik Mobilna chemia – lekcje i multimedia do działu Węglowodory

Celem pracy było opracowanie treści lekcji chemii obejmujących dział Węglowodory oraz zaprojektowanie pełnej obudowy multimedialnej tych lekcji (filmów, ilustracji, zadań interaktywnych, infografik), a wszystko na potrzeby podręcznika Mobilna Chemia, który przeznaczony jest dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum lub VIII klasy szkoły podstawowej. Multimedia te zostały wykonane za pomocą takich programów jak: Adobe Premiere Pro CC, Gimp2, Explain Everything i Microsoft Word, a ich skuteczność zweryfikowana w procesie nauczania. Praca jest bogato ilustrowana, zawiera kilkanaście dobrze dobranych pozycji literaturowych, kilkanaście odniesień netograficznych. zamieszczone zdjęcia i rysunki odzwierciedlają zawartość przygotowanych multimediów.

Zrealizowany pakiet filmów m wszelki znamiona profesjonalnego i zasługuje na najwyższe uznanie. Przygotowane w ramach pracy zdjęcia i materiały filmowe nie stanowią nowości w sensie merytorycznym, jednak ich ujęcie graficzne i reżyserskie wnosi z pewnością świeżą nutę do obudowy podręczników.

Przeprowadzona przez magistrantkę obserwacja uczniów podczas prowadzonej samodzielnie lekcji potwierdziła, że środki dydaktyczne przyczyniają się do wzrostu skupienia uczniów na wykonywanym zadaniu oraz motywują ich do pogłębiania wiedzy, co ma przełożenie na ich lepsze wyniki w nauce. Autorka pracy udowodniła, że nowoczesna forma podręcznika daje możliwość korzystania z jego treści także w warunkach domowych, co wspomaga proces samokształcenia i powoduje rozwój ucznia zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.
Podczas realizacji pracy wykorzystano dostępne materiały zawarte w podręcznikach szkolnych i literaturze dydaktycznej, ale również w zasobach internetu.

Praca napisana poprawnym językiem, staranna edytorsko, zawiera spis treści i odsyłacze. Jest bogata graficznie, czytelna także dla osób spoza środowiska akademickiego. Elementem integralnym pracy jest płyta DVD zawierająca wszystkie przygotowane materiały multimedialne, w tym filmy ilustrujące przebieg lekcji chemii prowadzonych przez magistrantkę. Przygotowane elementy multimedialny już znajdą swoje miejsce w podręczniku "Mobilna chemia". Mamy nadzieję, że posłużą uczniom gimnazjów i szkół podstawowych. Przeprowadzone lekcje chemii pozwoliły na krótkie, ale ciekawe badania pedagogiczne, z których wyciągnięto pouczające wnioski.

Robert Ratajczak: Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcjach chemii w Gimnazjum nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach

Praca jest poświęcona wykorzystaniu metody nauczania wyprzedzającego w procesie kształcenia chemicznego na poziomie gimnazjalnym. Autor pracy w wyniku przeprowadzonych badań dochodzi do wniosku, iż zastosowana przez niego metoda daje wiele możliwości pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Podczas realizacji pracy magisterskiej przeprowadzono sześć lekcji chemii metodą kształcenia wyprzedzającego oraz tradycyjną z wykorzystaniem podręcznika Mobilna chemia i jedną podsumowującą w czterech klasach drugich gimnazjum.
Wykazano, że przyjęte metody stwarzają różnorodne możliwości rozwoju uczniom zdolnym i pracowitym. Uczeń, który samodzielnie poszukuje informacji, udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela rozwija twórcze myślenie. Angażuje się przez to w naukę, a dzięki temu więcej rozumie i zapamiętuje. Kolejnym ważnym elementem było samodzielne przeprowadzanie eksperymentów przez uczniów w domu. Dzięki temu rozwiązaniu mogli oni odkryć w sobie naturę badacza, a eksperymenty te sprawiły im wiele frajdy, o czym świadczą wyniki ankiety ewaluacyjnej.
Dzięki przyjętym regułom nauczyciel już przed lekcją wiedział z jakimi zagadnieniami uczniowie mają największy problem i na co powinien położyć większy nacisk podczas lekcji. Dzięki zastosowaniu strategii wyprzedzającej, podczas prowadzenia lekcji więcej czasu można poświęcić na rozwiązywanie zadań i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Takie podejście do nauczania poprawiło wyniki nauczania.
Po zastosowaniu SKW klasy eksperymentalne osiągały wyższe wyniki od klas kontrolnych, a ich oceny poprawiały się z lekcji na lekcję.

Autor pracy słusznie podkreśla, że zastosowania przez niego metoda wymaga od nauczyciela znacznie więcej czasu na przygotowanie się do lekcji niż zwykle. Użyte podczas badan środki dydaktyczne, takie jak podręcznik Mobilna chemia
okazały cennym narzędziem w procesie nauczania chemii, ponieważ zawiera filmy dydaktyczne, zadania interaktywne, audycje radiowe. Podręcznik ten zawiera także instrukcje eksperymentów, które uczniowie mogą wykonywać samodzielnie w domu, co zdecydowanie wpływa na wzrost zainteresowania chemią jako przedmiotem szkolnym.
Autor pracy wykazał się dobrą znajomością technologii informacyjnej oraz zasad prowadzenia badań pedagogicznych. Praca zawiera charakterystykę materiału badawczego - kto i ile osób zostało zbadanych oraz uzasadnienie doboru grup, a także szczegółowy opis metod badawczych oraz uzasadnienie ich doboru. Autor opisał zastosowane metody statystyczne wraz z uzasadnieniem doboru metod statystycznych do weryfikacji postawionych hipotez i odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Uzyskane dane zostały przedstawione w tabelach i zestawieniach.

Przeprowadzone przez magistranta obserwacje uczniów podczas prowadzonych samodzielnie lekcji potwierdziły, że środki dydaktyczne przyczyniają się do wzrostu skupienia uczniów na wykonywanym zadaniu oraz motywują ich do pogłębiania wiedzy, co ma przełożenie na ich lepsze wyniki w nauce. Autor pracy udowodnił, że nowoczesna forma podręcznika daje możliwość korzystania z jego treści także w warunkach domowych, co wspomaga proces samokształcenia i powoduje rozwój ucznia zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

Podczas realizacji pracy wykorzystano dostępne materiały zawarte w literaturze dydaktycznej i podręcznikach szkolnych, ale również w zasobach internetu.

Autor przeprowadził interpretację i uzasadnienie uzyskanych wyników badań, podał mechanizmy odpowiedzialne za określone wyniki oraz ich porównanie z wynikami innych autorów. Przeprowadzona dyskusja koresponduje z problemami teoretycznymi sformułowanymi w części przedstawiającej teoretyczne tło problemu. Przygotowane materiały posłużą nauczycielom chemii na każdym poziomie edukacyjnym. Uważni czytelnicy docenią spostrzeżenia autora pracy, który wskazuje, iż uczniowie z reguły lepiej rozwiązują problemy w grupie niż indywidualnie. Dzięki temu w świadomości nauczycieli ugruntuje się przekonanie, że uczenie się przedmiotów przyrodniczych to także dialog.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie pouczających wniosków dotyczących innowacyjnego nauczania chemii. Ich autor udowodnił bowiem, że materiały wizualne wspomagają uczenie się, jeżeli warstwa tekstowa oraz obrazowa komunikatu współgra ze sobą i łączy się na poziomie znaczeń. W przeciwnym razie mamy do czynienia z rozszczepieniem uwagi ucznia. Autor pracy wykazał również, że obraz i tekst powinny być prezentowane w bezpośredniej bliskości graficznej oraz czasowej. W przypadku tekstu wskazane jest integrowanie go z odpowiadającym mu diagramem, ponieważ zmusza ucznia do porównywania i łączenia w pamięci roboczej obu wzrokowych bodźców, co wzmaga jego obciążenie poznawcze. Badania autora wykazały, że osoby, które widziały ilustracje oraz słyszały narrację w trakcie uczenia się osiągały o 50% wyższe wyniki w późniejszych testach, niż te, które widziały na ekranie obraz i tekst oraz dodatkowo słyszały go jako narrację.

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.